تعرفه شهریه مدارس شطرنج آریـا در سال 1403 

8 جلسه
بدون تخفیف

24 جلسه
10%+ تخفیف

48 جلسه
20%+ تخفیف

​مقدماتی

800
2160
3840

​( قیمت ها به هزار تومان هست)

متوسطه

900
2430
4320

پیشرفته و قهرمانی

1000
4800
2700

متوسطه

900
2430
4320

​مقدماتی

800
2160
3840

متوسطه

900
2430
4320
1000
4800
2700

پیشرفته و قهرمانی

متوسطه

900
2430
4320